Privacy policy

1. Welke persoonsgegevens registreert Eurocase?
Eurocase registreert uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen. Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Eurocase maakt op deze website gebruik Google Analytics, om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe gebruikt Eurocase uw IP-adres om onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie hierover vindt u onder Cookies.

Op deze website zijn links naar websites van derden opgenomen. Eurocase is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door deze derden.

2. Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)
Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Onder deze wet vallen onder andere die persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden. Dit betekent dat de Wbp ook van toepassing is op de persoonsgegevens die verzameld worden via websites van Eurocase.

Eurocase respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens en is geregistreerd bij de registratiekamer. Bij de registratiekamer staan bedrijven ingeschreven die de wet persoonsregistratie nauwgezet naleven. Een kopie van onze inschrijving kunt u aanvragen bij de Klantenservice van Eurocase.

3. Gebruik persoonsgegevens
Eurocase spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Klantenservice van Eurocase.

Eurocase garandeert dat uw persoonsgegevens nooit zonder uw specifieke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

4. Veiligheid en inzage
Uw gegevens worden bewaard in een toereikende beveiligde database. Bij gebleken inbraak op onze database, dan wel pogingen of aanduidingen daartoe, wordt aangifte gedaan bij de strafvorderlijke autoriteiten en zullen de daders indien mogelijk door Eurocase in rechte worden aangesproken. Indien sprake is van een overmachtssituatie doordat, ondanks passende veiligheidsmaatregelen, onverhoopt toch persoonsgegevens uit onze database zouden worden ontvreemd dan accepteert Eurocase hiervoor geen aansprakelijkheid.

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij de klantenservice van Eurocase.

5. Wijziging Privacy policy
Indien Eurocase besluit haar Privacy policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy policy.